Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

Technické pojmy :

Napájacie napätie Uc
Napájacie napätie snímača je rozsah napätia ktorým je snímač napájaný, pri ktorom je zaručená jeho správna funkcia.

Nominálne napätie Un
Nominálne napätie je hodnota napájacieho napätia, pri ktorej sú definované všetky ostatné parametre snímača.

Napájací prúd Ic
Je to prúd, ktorý snímač odoberá zo zdroja pri nominálnom napätí a teplote okolia 20 ° C. Ide len o vlastnú spotrebu snímača, nezahŕňa veľkosť prúdu tečúceho z výstupu snímača.

Výstupný prúd Iz
Prúd, ktorý je možné odoberať z výstupu. Pokiaľ je snímač odolný voči skratu, môže hodnota výstupného prúdu počas skratu vzrásť na dvojnásobok.

Nominálny spínací dosah Sn
Elektricky vodivým predmetom sa môžeme k aktívnej spínacej zóne snímača približovať v smere axiálnom (v smere osi), alebo v smere radiálnom (v smere kolmom na os snímača). Nominálny spínací dosah je vzdialenosť od aktívnej plochy snímača, v ktorej pri pohybe vodivým predmetom v smere axiálnom snímač zopne. Nominálny spínací dosah je definovaný pri nominálnom napätí a teplote okolia 20 °C. Vodivý predmet je z ocele triedy 11 370, o hrúbke minimálne 1 mm a ploche rovnej aktívnej ploche snímača.

Reálny spínací dosah Sr
Vzhľadom na rozptyl vo výrobe snímačov dochádza k rôznym hodnotám spínacieho dosahu. Tieto hodnoty sa pohybujú v rozmedzí reálneho spínacieho dosahu.

Hysterézia Sa
Rozdiel medzi bodom zopnutia a bodom rozopnutia je hysterézia snímača. Definuje sa tak ako nominálny spínací dosah, t. j. v smere axiálnom.
Informatívny priebeh bodu zopnutia a rozopnutia ako aj hysterézie pre snímač PSI 126 311 sú znázornené na obrázku 1. Pre ostatné typy snímačov je možné kvalitatívne tento priebeh aplikovať.

Spínacia frekvencia fT
Spínacia frekvencia je maximálny počet zopnutí za 1 sekundu. Meranie maximálnej spínacej frekvencie, resp. použitie snímača aj pri jeho maximálnej spínacej frekvencii musí byť realizované podľa obrázku 2.

Pracovná teplota Ta
Pracovná teplota je teplota pracovného prostredia. Spoľahlivá prevádzka snímača je zabezpečená vtedy, ak je teplota pracovného prostredia vo vymedzenom rozsahu.

Zapojenie snímača
Výstup snímača môže obsahovať tranzistor NPN alebo PNP.

obr. 1
Stred snímača
bod zopnutia
bod vypnutia

obr. 2


Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Aktualizácia: PLOSKON AT